Català

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima en llengua catalana i s’imparteixen en dos nivells:
  • Llengua catalana nivell 1 (A1)*
  • Llengua catalana nivell 2 (A2)*
*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
En els dos nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.